اعضای هیئت علمی و اجرایی

دکتر رحمت علی صابری حقایق

سرگروه تیم مشاوره و کوچینگ سرمایه گذاری

متخصص مدیریت سرمایه و برنامه ریزی

مهندس علی‌سینا یحیی‌زاده

مشاور ارشد راه‌اندازی و بهبود مدیریت کارخانه

کارشناس ارشد و متخصص حوزه صنعت و تولید

دکتر علیرضا فرخ بخت فومنی

سرگروه تیم بازاریابی

متخصص حوزه بازاریابی و شبکه‌های پخش و فروشگاه‌های زنجیره‌ای

کوروش بی نیازی

مشاور ارشد امور اقتصادی و امکانسنجی سرمایه گذاری

متخصص امور اقتصادی و مالی